ЗАТВЕРДЖЕНО:

 Рішенням Біржового комітету

 Товарної біржі «Альянс»

 Протокол № 0103 від «29» березня 2016 р.

                                    

 ПРАВИЛА

проведення відкритих торгів (аукціону) з

продажу майна неплатоспроможних банків, щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про здійснення процедури ліквідації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Ці Правила розроблені відповідно до Цивільного кодексу України,
Господарського кодексу України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Закону України «Про товарну біржу», Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі – Положення), Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової
адміністрації або ліквідації банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 23.07.2012 №12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2012 за №1364/21676 та інших нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і визначають процедуру проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації майна замовника відкритих торгів (аукціону).

1.2.  Правила регулюють правові відносини, що виникають між замовником, учасниками електронних торгів та організатором під час проведення  відкритих торгів (аукціону) в електронній формі з реалізації майна банків щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення про початок процедури ліквідації, та встановлюють порядок підготовки, реєстрації учасників відкритих торгів (аукціону), проведення відкритих торгів (аукціону), оформлення їх результатів та відповідальність за порушення Правил.

1.3.  Метою проведення відкритих торгів (аукціону) є забезпечення реалізації майна неплатоспроможних банків, що підлягає продажу на відкритих торгах (аукціоні), за найвищою ціною у найкоротший строк, протягом виведення неплатоспроможного банку з ринку.

1.4.  Будь-який учасник, який реєструється для участі в торгах (аукціоні), підтверджує, що ознайомлений з цими Правилами та визнає їх.

Ці Правила є обов’язковими до виконання учасниками відкритих торгів (аукціону) в електронній формі.

Відкриті торги (аукціон) складаються з наступних стадій:

- підписання договору (генеральної угоди) та додаткових угод з Замовником на проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі;

- підготовка до проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі;

- оголошення інформації про проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі;

- реєстрація учасників відкритих торгів (аукціону) в електронній формі;

- проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі;

            - визначення переможця відкритих торгів (аукціону) в електронній формі, оформлення результатів відкритих торгів (аукціону) в електронній формі (Протоколу), укладання з переможцем договору купівлі-продажу майна (лоту).

1.7.       Терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:
банк   -   неплатоспроможний   банк,   відповідно   до   Закону   України   "Про   систему гарантування вкладів фізичних осіб";

замовник - уповноважена особа ФГВФО, що діє на підставі відповідного рішення

виконавчої дирекції ФГВФО про початок процедури ліквідації Банку та призначення

уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію Банку, та яка уклала договір на організацію та проведення аукціону з Організатором;

організатор – Товарна біржа «АЛЬЯНС»;

електронний   торговий   майданчик  -   складова частина ЕТС, на якому організатор аукціону здійснює проведення електронних торгів (аукціону), розміщує оголошення про проведення електронних торгів (аукціону), здійснює реєстрацію учасників торгів (аукціону), проводить електронні торги (аукціон) та визначає переможців електронних торгів (аукціону).;

веб-сайт  -  сторінка  в  мережі  Інтернет  (http://tb-alyans.com.ua), на якій організатор за допомогою електронного майданчика проводить електронні аукціони;

електронна торгова система (ЕТС) - сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів та систем електронного документообігу, що забезпечують можливість введення, пошуку, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення торгів (аукціонів) в електронній формі та встановлення їх результатів

лот - окремо визначене майно або його сукупність, інформація про яке наведена в інформаційному повідомленні про проведення аукціону;

активи - будь-яке майно неплатоспроможного банку, у тому числі право вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язань, та майно щодо обороту якого встановлено обмеження;

учасник аукціону - фізична особа, що має повну дієздатність або юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, яка зареєстрована на електронному майданчику, виявила намір прийняти участь в електронних торгах, відповідає вимогам, встановленим цими Правилами, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, пройшла процедуру реєстрації відповідно до цих Правил, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію учасника торгів та індивідуальний код учасника;

переможець торгів - учасник торгів, який запропонував на час закінчення електронних торгів (аукціону) найвищу ціну за лот та визнаний організатором аукціону переможцем електронних торгів (аукціону);

гарантійний внесок - гарантійне грошове забезпечення, яке є складовою заходів, що вживаються організатором аукціону для забезпечення виконання зобов’язань учасником аукціону та вноситься учасником аукціону на поточний рахунок організатора аукціону для участі у електронних торгах (аукціоні) у розмірі 10 відсотків від початкової ціни продажу, якщо інше не встановлено замовником аукціону. Виконавчою дирекцією Фонду може бути встановлено інший розмір гарантійного внеску та наведено в оголошенні про проведення електронних торгів. В такому випадку, розмір гарантійного внеску зазначається Організатором в оголошенні про проведення електронних торгів та на сторінці відповідного лоту;

реєстраційний внесок - внесок, що сплачується заявником для реєстрації його в якості учасника аукціону. Розмір реєстраційного внеску встановлюється організатором аукціону. Розмір та порядок сплати реєстраційного внеску оприлюднюються в оголошенні про проведення електронних торгів (аукціону). Реєстраційний внесок поверненню не підлягає.

винагорода організатора аукціону - вартість послуг організатора аукціону за підготовку та проведення електронних торгів (аукціону), розмір якої вказується в оголошенні про проведення електронних торгів (аукціону) та на сторінці кожного лоту і яка сплачується переможцем електронних торгів (аукціону) додатково до суми коштів що підлягає сплаті за придбаний на електронних торгах (аукціоні) лот.

 

2. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕТС

Для забезпечення повноцінного використання ЕТС користувач (замовник, заявник, учасник) повинен використовувати ПК, що відповідає наступним критеріям:

- вимоги до операційної системи: ОС сімейства WINDOWS не нижче XP;

            -  вимоги до браузеру: браузер Chrome, Safari, Firefox 4+, Opera 11+, Internet Explorer 8+ з включеним JavaScript та з підтримкою cookies;

- вимоги до швидкості передачі даних: не нижче ніж 50 мб/с;

            -   у випадку, недотримання чи не відповідності персонального комп’ютера, операційної системи, швидкості передачі даних, вимогам визначеним в п.2.1 цих Правил, організатор аукціону не несе відповідальності за своєчасність відображення інформації на ПК користувача, її оброблення та використання системою електронних торгів під час підготовки та проведення електронних торгів та відображення їх результатів.

Веб-сайт організатора аукціону розміщено на власному доменному імені організатора аукціону - http://tb-alyans.com.ua, який підтримує загальновідомі Інтернет браузери: Google, Chrome, Mozilla, Opera, Safari тощо, мова інтерфейсу - українська;

2.3. Веб-сайт на якому розміщено ЕТС містить:

- назву організатора аукціону, робочі контакти організатора аукціону та технічної підтримки із зазначенням режимів роботи;

-  автоматизоване робоче місто (особистий кабінет) організатора аукціону, яке забезпечує візуалізацію та проходження бізнес процесів, які відбуваються на електронному майданчику, а саме:

формування лотів з можливістю встановлення параметрів проведення електронних торгів (аукціону) (дата, час, тривалість торгів, крок торгів (аукціону), умови проведення електронних торгів, винагорода організатора, вибір категорій майна, завантаження фотографічних зображень майна та інших документів;

перегляд поданих учасниками заяв про участь в електронних торгах (аукціоні) та документів, що до них додаються та можливістю друку цих документів;

здійснення допуску заявників до участі в електронних торгах;

підбиття підсумків електронних торгів, формування відповідних документів по результатам електронних торгів (аукціонів) та відтворення їх на паперових носіях;

-  автоматизовані робочі міста (особисті кабінети) для замовника аукціону та учасника торгів (аукціону), які забезпечують можливість завантаження, перегляд та друк документів, які мають відношення до організації та проведення електронних торгів
(аукціону) з можливістю здійснення функцій замовником аукціону та учасником торгів (аукціону) , які передбачені цими Правилами.

Веб-сайт на якому розміщено ЕТС забезпечує:

можливість та безперебійну роботу з проведення електронних торгів;

прийом заяв про участь в електронних торгах від учасників торгів;

надання учасникам необхідної інформації в зручному для сприйняття вигляді, обслуговування запитів учасників;

прийом, обробку та передачу інформації від замовника, учасників торгів та організатора;

захист інформації, що стосується участі в електронних торгах від втрати або несанкціонованогодоступу,неможливістьвитоку,знищеннятаблокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації;

можливість відтворення електронних документів у паперовому вигляді;

формування та підтримку баз даних про перебіг та результати електронних торгів з фіксацією часу подання учасниками торгів пропозиції та вчинення інших дій в ЕТС;

 виконує інші функції, передбачені даними Правилами.

Учаснику торгів та замовнику забороняється:

допускати сторонніх осіб до автоматизованого робочого місця;

вчиняти дії спрямовані на використання будь-яких сторонніх програмно-технічних засобів з метою проникнення в середовище операційної системи ЕТС та несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи ЕТС (злом, атака тощо) або на дискредитацію організатора;

залишати автоматизоване робоче місце без виходу з ЕТС;

вчиняти інші дії, що створюють передумови для виникнення збоїв в роботі ЕТС.

Учасник торгів повинен вживати заходів щодо запобігання обставин, які можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС, зокрема забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця та унеможливити втручання в роботу системи
сторонніх осіб з робочого місця учасника, негайно повідомляти організатора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС.

Організатор має право призупинити технічний доступ учасника торгів до ЕТС або обмежити (повністю або частково) повноваження користувача з доступу до ЕТС у випадку порушення учасником торгів цих Правил, у разі виявлення спроб несанкціонованого доступу з боку учасника торгів до ЕТС, а також при виникненні інших обставин, що перешкоджають функціонуванню ЕТС. Технічний доступ учасника торгів до ЕТС може бути відновлено тільки після врегулювання ситуації, що склалася.

Організатор не несе відповідальності за будь-які затримки або перебої з виконання своїх повноважень учасниками торгів за цими Правилами, що є наслідком наступних обставин: технічних збоїв, що виникли внаслідок несправності або відмови обладнання (ПК), несправності і відмови систем зв’язку, енергопостачання тощо з боку учасника торгів.

Учасник торгів приймає на себе всі ризики, пов'язані з недостатньою надійністю доступу по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і негарантованою пропускною здатністю каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних).

Будь-яка дія вчинена в ЕТС з автоматизованого робочого місця учасника торгів або замовника вважається такою, що вчинена відповідною особою, навіть за умови відсутності такої особи на автоматизованому робочому місці.

Організатор не несе відповідальності перед будь-якими особами за протиправне використання паролю та логіну третіми особами.

3. ДОГОВІР ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ), ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ

3.1.     Для проведення відкритих торгів (аукціону) між Замовником відкритих торгів (аукціону) та Організатором укладається в письмовій формі договір та додаткова угода.

3.2.       Договір та додаткові угоди повинні відповідати затвердженому Фондом способу, порядку, складу та умовам відчуження майна банку, що включено до ліквідаційної маси банку.

           3.3.              В  Додатковій  угоді  обов’язково  зазначається:

умови проведення електронних торгів, в тому числі, порядок проведення торгів відповідно до статті 51 Закону та глави 11 Розділу V Положення (можливість проведення торгів з можливістю зниження ціни, встановлення або відмови від встановлення мінімальної ціни продажу, розмірів гарантійного внеску та/або кроку торгів);

назва, опис та інша потрібна інформація про майно;

розподіл майна, вказаного в п. 3.3.2 Правил по лотах на такі як:

Нежитлове приміщення;

Квартира, житлове приміщення, інше житлове приміщення;

Будівельні матеріали;

Транспортний засіб;

Сільськогосподарська продукція;

Офісна техніка;

Виробниче обладнання;

 Корпоративні права;

 Право вимоги;

   Мультилот (лот, що містить різні типи майна).

початкова ціна продажу майна (лоту);

крок аукціону;

кінцевий термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні);

час та місце особистого ознайомлення з майном;

фотографічні зображення майна;

вид торгів: відкриті торги (аукціон) або закриті торги. У разі до учасників закритих торгів;

дату і час початку відкритих торгів (аукціону) та його тривалість, в тому числі, можливість автоматичного продовження часу проведення аукціону на 10 хвилин у разі, якщо учасник зробив крок в останні 5 хвилин до часу закінчення аукціону.

3.4.     До Договору додаються копії документів, щодо правового статусу майна, яке
підлягає реалізації.

3.5.     Підставами для відмови в підписанні договору та додаткової угоди є:

  -    виявлення невідповідності даних, зазначених у угодах, доданим документам;

  -    надання неповної інформації про проведення відкритих торгів (аукціону);

  -     відсутність згоди Фонду на продаж майна.

3.6.     Оголошення про проведення торгів (аукціону), яке офіційно оприлюднюється в друкованих засобах масової інформації, відповідно до глави 11 Розділу V Положення повинно відповідати змісту Додаткових угод.

3.7.     Інформація про лот містить:
      -   номер лоту;

-   назву лоту, опис лоту та іншу необхідну інформацію: місцезнаходження майна, документи, що підтверджують наявність права власності та ін.;

        -    початкову ціну продажу;

можливість зниження ціни під час проведення електронних торгів та інформацію про встановлення мінімальної ціни продажу;

        -   розмір гарантійного та реєстраційного внесків;

-   банківські реквізити організатора для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;

-   умови електронних торгів, у тому числі й щодо переліку кваліфікаційних вимог до учасників торгів (наявність відповідного права, ліцензій, дозволів тощо) у разі, якщо продажу підлягає майно щодо обороту якого встановлено обмеження;

      -    крок торгів;

текст оголошення про проведення електронних торгів в друкованих засобах масової інформації, після його оприлюднення;

-   порядок та кінцевий термін прийняття заяв про участь в торгах;

-   час та місце особистого ознайомлення з майном;

-   дату та час проведення торгів (термін проведення електронних торгів);

-   правила проведення електронних торгів.

3.8.     Договір та угоди на проведення електронних торгів вважаються прийнятими з моменту їх підписання замовником та організатором. З цього часу інформація про продаж лоту
оприлюднюється на веб-сайті організатора.

3.9. Організатор відкритих торгів (аукціону) не несе відповідальність за достовірність даних, зазначених в додаткових угодах.

4. ОГОЛОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ

4.1.      Організатор, за погодженням з Замовником, забезпечує складання тексту оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону).

4.2.     Оголошення повинно містити:

-    номер, назву лоту та іншу потрібну інформацію про майно;

-    початкову ціну продажу;

-    умови проведення торгів (аукціону);

-    порядок та кінцевий термін прийняття заяв про участь в торгах;

-    час та місце особистого ознайомлення з майном;

-    дату та час проведення торгів (тривалість електронних торгів);

-   адресу, номер телефону та час роботи організатора;

-    адресу веб-сайту, на якому проводяться електронні торги.

4.3.      Організатор забезпечує публікацію оголошення про проведення електронних торгів в друкованих засобах масової інформації, визначених виконавчою дирекцією Фонду та на веб-сайті організатора не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати проведення електронних торгів.

5. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ТОРГІВ

5.1.  Організатор гарантує всім користувачам веб-сайту ТБ «Альянс» вільний доступ до інформації про реалізацію майна (лотів), яка розміщена на веб-сайті Організатора, просту систему пошуку в режимі реального часу 7 днів на тиждень 24 години на добу.

5.2. Для прийняття участі у відкритих торгах (аукціоні), користувач веб-сайту зобов’язаний зареєструватися у встановленому порядку, подати, передбачені в оголошені документи та сплатити реєстраційний і гарантійний внесок указаний на веб-сайті Організатора.

5.3.       Реєстрація учасника здійснюється по кожному лоту окремо. Одна особа одночасно може бути зареєстрована учасником кількох різних торгів (аукціонів).

5.4.     Для реєстрації учасником електронних торгів, користувач ЕТС подає через веб-сайт організатора заяву про участь в електронних торгах.

5.4.1. Учасниками електронних торгів, предметом яких є відступлення права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення можуть бути виключно користувачі - юридичні особи, які отримали статус фінансової установи відповідно до законодавства України (банки та небанківські фінансові установи), крім кредитних спілок.

5.4.2.      Учасниками електронних торгів, предметом яких є майно щодо обороту якого встановлено обмеження, можуть бути виключно користувачі, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права та мають відповідні ліцензії і дозволи.

Під час реєстрації учасника торгів відсутні будь-які критерії, щоб могли ставити одного учасника у нерівне положення у порівнянні з іншим, з будь-яких підстав, крім випадку проведення закритих торгів.

Заявка на участь у відкритих торгах (аукціоні) може бути подана особою виключно в строк передбачений в оголошенні про проведення торгів (аукціону). Після завершення зазначеного строку заявки на участь у відкритих торгах (аукціоні) не приймаються.

Заявник, для реєстрації учасником, подає в електронному виді на веб-сайті Організатора заяву встановленого зразку та додає до неї скановані копії документів, вичерпний перелік яких, наводиться в заявці та на сайті Організатора.

5.8.      Учасник, що подав заяву в електронному вигляді, зобов’язаний направити (вручити)  Організатору оригінал заяви на участь в аукціоні з завіреними копіями документів, вказаних в оголошенні про проведення відкритих торгів (аукціону) в термін передбачений в оголошенні про проведення відкритих торгів (аукціону) та на сторінці відповідного лоту.

5.9.     Заява про участь в електронних торгах та документи, які до неї додаються, повинні  бути  завірені  підписом  фізичної  особи  або  керівника  юридичної  особи (уповноваженої ним особи) і печаткою цієї юридичної особи (за наявності).

Учасник вважається зареєстрованим, лише у разі, якщо до часу завершення кінцевого терміну прийому заяв Організатором отримано оригінал заяви разом з додатками до неї.

Якщо прийнято рішення про реєстрацію заявника учасником, останньому на електронну адресу надсилається повідомлення про визнання учасником і присвоюється унікальний реєстраційний номер, під яким учасник приймає участь в відкритих торгах (аукціоні).

5.12.        Учасник може в порядку, визначеному Цивільним кодексом України, уповноважити будь-яку фізичну чи юридичну особу приймати участь у електронних торгах від його імені. Одна особа не може бути представником різних учасників по одному лоту.

5.13.      Організатор відкритих торгів (аукціону) має право відмовити в реєстрації
учасника з наступних підстав:

-   надання неповного комплекту документів для реєстрації як учасника відкритих торгів (аукціону) або подання недостовірних відомостей в цих документах;

-    неподання або подання не всіх документів,  згідно наведеного переліку в оголошенні  про  проведення  електронних  торгів,  або  подання  недостовірних відомостей в цих документах;

 -    на  час  завершення часу прийому  заяв  про  участь  в  електронних  торгах не підтверджено зарахування гарантійного та реєстраційного внесків на банківський рахунок організатора;

-    заяву подано особою, яка, відповідно до законодавства та цих Правил, не має права приймати участі в торгах (аукціоні) щодо конкретно визначеного майна.

5.14.       Часом сплати гарантійного та реєстраційного внеску вважається є час зарахування коштів на розрахунковий рахунок Організатора.

5.15.     Відмова в реєстрації учасника з інших підстав не допускається. Відмова в реєстрації учасника може бути оскаржена до суду.

5.16.     У разі відмови в реєстрації учасника, останній має право усунути виявлені недоліки та подати заяву повторно відповідно до цих Правил.

5.17. Зареєстрований учасник має право на умовах встановлених в оголошені про проведення електронних торгів (аукціону) ознайомитись з майном, що є предметом лоту, який виставлено на електронні торги (аукціон).

5.18. Зареєстрований учасник торгів може відкликати свою заяву про участь в електронних торгах не пізніше часу завершення прийому заяв про участь в електронних торгах. У разі відкликання заяви про участь в електронних торгах, організатор повертає такому учаснику гарантійний внесок протягом п’яти банківських днів з моменту письмового звернення цього учасника торгів.

5.19.   Відомості про учасників торгів не підлягають розголошенню, доки не визначено переможця торгів.

 

6. ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ)

6.1.     Аукціон проводиться на веб-сайті Організатора відкритих торгів (аукціону) http://tb-alyans.com.ua за наявності хоча б одного зареєстрованого учасника, якщо інше не вказано в оголошенні про проведення відкритих торгів (аукціону).

6.2.       Час початку та тривалість відкритих торгів (аукціону) визначається Замовником. Інформація про час і тривалість оприлюднюється в оголошенні про проведення відкритих торгів (аукціону) та на веб-сайті Організатора відкритих торгів (аукціону).

6.3. В будь-якому випадку відкриті торги (аукціон) не можуть бути розпочаті раніше ніж через 10 робочих днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) в друкованих засобах масової інформації, згідно глави 11 Розділу V Положення.

6.4. Термін проведення відкритих торгів (аукціону) - проміжок часу, протягом якого зареєстровані учасники можуть подавати пропозиції про ціну. У разі виникнення спору відносно часу внесення пропозиції про ціну, приймається до уваги показники часу, які містить веб-сайт Організатора відкритих торгів (аукціону).

6.5. Усі учасники, що були зареєстровані Організатором, мають доступ до ходу електронних торгів. Учасники висувають свої цінові пропозиції по лоту. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт електронних торгів з кроком підвищення, зазначеним у оголошенні. Перша цінова пропозиція може бути рівною початковій ціні лота. Кожна наступна цінова пропозиція має містити ціну, на встановлений Організатором крок вищу за попередню. Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент відправки учасником цінової пропозиції.

6.6.       Учасник вносить цінову пропозицію щодо вартості лоту на сторінці проведення електронних торгів шляхом натискання кнопки, яка відображена в ціновому виразі. З метою уникнення внесення учасником торгів помилкової цінової пропозиції або випадкового натискання кнопки цінових пропозицій, учаснику торгів пропонується у спливаючому вікні підтвердити свою цінову пропозицію, натиснувши кнопку  ОК -Підтвердити ставку.

6.7. Учасник має можливість переглянути інформацію, що містить відомості про останню цінову пропозицію щодо лоту, найвищу на даний момент безпосередньо на сторінці лоту. Інформація про хід електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним із учасників наступної цінової пропозиції.

6.8. Переможцем торгів (аукціону) визначається учасник, що запропонував на веб-сайті Організатора торгів найвищу ціну на час завершення торгів. Якщо один із учасників запропонував придбати майно за початковою ціною і пропозицій щодо купівлі майна від інших учасників не надійшло, майно продається за початковою ціною.

6.9. Час завершення відкритих торгів (аукціону) може продовжуватися щоразу на 10 хвилин, з часу внесення пропозиції учасником про ціну, у випадку, якщо учасником було внесено пропозицію, щодо вартості майна менше як за 5 хвилин до закінчення аукціону, і так доти, доки не буде визначено учасника, що запропонував найвищу ціну. Можливість продовження строку проведення аукціону зазначається в оголошенні про проведення торгів (аукціону).

6.10.       Після оголошення переможця або закінчення аукціону без визначення переможця, протокол про проведення аукціону (відкритих електронних торгів) надсилається Організатором в електронній формі Переможцю та Замовнику, а оригінал протоколу не пізніше наступного робочого дня надається чи надсилається поштовим направленням.

6.11.     Відкриті торги (аукціон) визнаються такими, що не відбулися, у разі:

-     відсутності учасників або наявності лише одного учасника, якщо для участі в відкритих торгах (аукціоні) встановлено мінімальну кількість учасників не менше двох;

- коли жоден з учасників не запропонував ціну, що дорівнює або вище за початкову.

- відмови переможця від підписання протоколу відкритих торгів (аукціону);

- несплати в установленийв оголошеннітермін переможцем належноїсуми за придбане майно.

        6.12.           Рішення про визнання торгів (аукціону) такими, що не відбулись, приймається Організатором у триденний термін після виникнення підстави для  такого визнання.

        6.13. Переможець електронних торгів, який відмовився від придбання майна (лоту) не допускається до участі в повторних електронних торгах (аукціоні) щодо цього ж майна (лоту).

7. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ  (АУКЦІОНУ) ТА УКЛАДАННЯ З НИМ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ МАЙНА (ЛОТУ).

7.1.     Негайно після закінчення відкритих торгів (аукціону) Організатор складає протокол.

7.2.     У протоколі зазначається:

- номер лоту;

-  назва та опис лоту;

-  умови проведення електронних торгів;

 - учасники електронних торгів;

 -  початкова ціна продажу;

-  переможця торгів та його цінову пропозицію;

-  кошти, сплачені переможцем та кошти, які підлягають сплаті, в тому числі, вказується розмір винагороди Організатора;

 - реквізити переможця торгів;

 - адреса сторінки веб-сайту, на якій розміщено відомості про проведення аукціону;

 - номер банківського рахунку, на який мають бути перераховані кошти за придбане майно.

7.3.     Організатор відразу після закінчення торгів (аукціону) надсилає протокол в електронній формі переможцю на адресу електронної пошти, вказаної в заяві на реєстрацію учасника відкритих торгів (аукціону) та Замовнику на адресу електронної пошти, вказаної в договорі чи додатковій угоді, а оригінал протоколу Організатор не пізніше наступного робочого дня надає чи надсилає поштовим направленням.

7.4.       Кожен учасник аукціону може вимагати надання йому копії протоколу, засвідченої організатором аукціону. Така копія надається у день звернення.

7.5.     Переможець торгів (аукціону) протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення торгів (аукціону) та отримання протоколу в електронному вигляді зобов’язаний:

 підписати протокол на надати (надіслати) його на адресу Організатора;

-   перерахувати  кошти за придбане майно на розрахунковий рахунок вказаний в протоколі;

-   підписати договір купівлі-продажу майна (лоту) з Замовником.

7.6.      У разі відмови переможця торгів за будь яких причин від підписання протоколу та/або від укладання договору купівлі-продажу майна / договору відступлення права вимоги протягом терміну, встановленого Замовником, Організатором ця відмова документально фіксується та результати таких торгів визнаються недійсними, що оформляється Організатором у вигляді протоколу. При цьому відповідний лот, за погодженням з Замовником, може виставлятися на повторні торги.

До участі у повторних відкритих торгах (аукціоні) не допускаються переможці попередніх аукціонів, що не сплатили в установлений термін вартості лоту за договором купівлі-продажу, відмовилися від укладення договору купівлі-продажу/ договору відступлення права вимоги чи від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.

У разі відмови переможця торгів від придбання майна (лоту) (виконання обов’язків, передбачених пунктом 7.5 цих Правил) Замовник має право запропонувати укласти договір купівлі-продажу майна (лоту) учасникові електронних торгів (аукціону), яким запропонована найбільш висока ціна порівняно з ціною, запропонованою іншими учасниками, за винятком переможця електронних торгів (аукціону). В даному випадку, замовник зобов’язаний повідомити організатора про прийняте рішення.

7.7.        Винагорода Організатора за проведення аукціону вираховується з гарантійного внеску переможця торгів (аукціону). Винагорода Організатора не зараховується в рахунок суми, яку переможець торгів (аукціону) має сплатити Замовнику. При цьому, зобов’язання переможця торгів (аукціону) щодо оплати придбаного майна  (лоту)  перед Замовником збільшується на суму винагороди Організатора торгів (аукціону), що утримується з гарантійного внеску переможця торгів (аукціону). Залишок гарантійного внеску перераховується Організатором на рахунок Замовника.

7.8.      Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, що не перемогли в аукціоні, здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з часу закінчення аукціону. У випадку зазначення в реєстраційній заяві не повної інформації, Організатор не несе відповідальності за порушення строку повернення гарантійного внеску.

7.9.     Гарантійний внесок не повертається учаснику у випадку:

якщо  жодний  з  учасників  не  запропонував  ціну,  що  дорівнює  або  вище  за початкову;

відмови переможця від підписання протоколу торгів (аукціону);

 відмови  переможця  від  укладення  договору  купівлі-продажу придбаного  майна/ договору відступлення права вимоги та/або  не  оплати майна  придбаного  на  торгах  (аукціоні)  протягом  строку, визначеного в п. 7.5 цього Розділу Правил.

7.10. Протокол про результати проведення електронних торгів з визначенням переможця є підставою для укладення договору купівля-продажу майна/ договору відступлення права вимоги між Замовником та учасником (переможцем аукціону).

7.11. Право власності на об’єкт продажу переходить до Переможця у разі належного виконання умов, вказаних в п. 7.5 цих Правил.

7.12. Облік та зберігання всіх оригіналів протоколів здійснюється спільно

8. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З МОЖЛИВІСТЮ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ

8.1.        У випадках, передбачених Законом та Положенням, електронні торги (аукціон) може бути проведено з можливістю зниження ціни, про що Замовник аукціону обов’язково вказує в додатковій угоді (заявці) на проведення електронних торгів (аукціону).

8.2.        Електронні торги (аукціон) проводяться з можливістю зниження ціни до встановленої замовником мінімальної ціни продажу або без обмеження мінімальної ціни продажу.

8.3. Про можливість зниження ціни та мінімальну ціну продажу (сума, до якої може бути знижено ціну або відсоток, на який може бути знижено початкову вартість) організатор аукціону обов’язково вказує в оголошенні про проведення електронних торгів (аукціону).

8.4. Зниження ціни може відбуватись шляхом:

-  ЕТС через рівні інтервали часу автоматично знижує початкову вартість лоту на крок аукціону доки не виявиться бажаючий укласти договір, але не нижче мінімальної ціни продажу;

-  Замовник аукціону або організатор аукціону, у разі відсутності бажаючих укласти договір по початковій ціні продажу, після спливу визначеного в оголошенні про проведення   електронних   торгів   (аукціону)   часу   в   Особистому   кабінеті   знижують початкову ціну на крок торгів (аукціону).

8.5.        Порядок зниження ціни обов’язково вказується в оголошенні про проведення
електронних торгів (аукціону).

8.6.        Якщо після зниження початкової ціни виявиться бажаючий (бажаючі) укласти
договір, електронні торги (аукціон) проводиться у загальному порядку.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1.    У разі незгоди учасника відкритих торгів (аукціону) із результатами таких торгів (аукціону), проведеного Організатором торгів (аукціону) за відповідним лотом (об`єктом продажу або групи об`єктів продажу), цей учасник відкритих торгів (аукціону) протягом 3 (трьох) робочих днів з дня завершення торгів (аукціону), має право надати Організатору відритих торгів (аукціону) скаргу з обґрунтуванням.

9.2.    Скарга учасника відкритих торгів (аукціону) з обґрунтуванням розглядається протягом 3 (трьох) робочих днів з дня її отримання та за наявності підстав задовольняється чи відхиляється за відповідним рішенням Організатора відкритих торгів (аукціону).

9.3.     За результатами розгляду скарги учасника відкритих торгів (аукціону) з обґрунтуванням, протягом терміну згідно з п. 9.2. цих Правил, Організатор торгів (аукціону) надсилає учаснику відкритих торгів (аукціону), яким подана скарга з обґрунтуванням, відповідне повідомлення (у електронному вигляді).

9.4.      Ці Правила є загальними та можуть змінюватись за згодою Замовника відкритих торгів (аукціону) та Організатора відкритих торгів (аукціону) в залежності від особливостей кожного окремого аукціону.

 

Час на сервері